Pravidla a podmínky Patronátu
(RPG & nonRPG)

Podmínky
» 2.ročník a výše
» Schválený Uvítací dopis
» Aktivita, obecný přehled

O patronování obecně

Patronem byla již v antickém Římě označována osoba ochránce či dobrodince, který podporoval svého klienta, často z nižší společenské třídy. Patron svého chráněnce zastupoval a hájil jeho zájmy. Nyní si patrona můžeme představit jako osobnost, která bdí či patronuje nad jednotlivcem nebo skupinou, tedy nad nimi drží ochrannou ruku, podporuje je, vede je, dokáže jim poradit i pomoct.

Zmijozel se právě tímto systémem inspiroval ve snaze ulehčit nováčkům pro ně mnohdy nesnadný přechod z bezpečí domova a od rodičů do neznámého prostředí internátní školy čar a kouzel. Patroni mají být průvodci nováčků v pro ně novém světě, instruktory, kteří je naučí plavat v hradních vodách, známými tvářemi a rádci ochotnými poskytnout podporu, pomoc i případnou ochranu.

Zmijozelská patronáda má nejdelší tradici, tehdejší kolejní ředitelka Margaritte Vanesa de Jarden ji uvedla ve funkčnost ve školním roce 2071/72, který byl zároveň rokem zkušebním, testovacím, dolaďovacím. Od té doby běží patronáda každoročně. Ostatní koleje podobné programy pro nováčky založily až později či vůbec.

Patronování je funkce dobrovolná, povinnosti s sebou nese ale celoroční. Jakmile se stanete patrony, vezmete na sebe povinnosti s tím související. Od patrona se očekává aktivita, iniciativa, trpělivost, obecný přehled a podobně. Z patronů se vybírá tzv. vedoucí patronády, který je mimo jiné k ruce kolejnímu řediteli, pomáhá s organizací patronády, dohlíží na její bezproblémové fungování, realizuje první akce (za již tradiční se považuje prohlídka hradních prostor), tvoří spojku mezi patrony a kolejním ředitelem a podobně.

Význam patronování

Patronství není pouze souhrnem povinností a práv, jde o něco více. Doufáme v osobní přístup a nadšení patrona. Každý si musí uvědomit význam pomáhání nováčkům a svou roli v něm. Patroni, pokud mají zájem a snahu, mohou významně ovlivnit aktivitu a píli svých svěřenců a tím koleji nemálo pomoci nejen z hlediska přítomnosti, ale hlavně do budoucna. Studenti prvních ročníků jsou silou, která může kolej vynést vzhůru, ale také ji stáhnout dolů.

Sir Thomas Stanley, bývalý ředitel koleje, rád říkával, že za úspěchy Zmijozelu a opakované získávání školního poháru stojí právě včasnost zahájení patronády, její propracovanost a dozajista největší měrou iniciativa samotných členů. Vzpomeňte si na to pokaždé, když vás přepadne lenost, vtíravý pocit “nebudu ho/ji/je zase otravovat dopisem” nebo myšlenka “vždyť to nemá cenu”. Má to cenu. Každý jeden nováček, se kterým zůstanete v kontaktu a upevníte v něm vztah k jeho koleji, je výhrou.

Význam nehledejte jen u ostatních a pro ostatní, z práce, kterou odvádíte, můžete těžit i vy jako patroni. Krom toho, že poznáváte nové tváře, krátíte si nudné chvíle, získáváte nedocenitelné zkušenosti a realizujete své (ať už veřejné nebo zcela tajné) tužby nezištně pomáhat ostatním, také ukazujete svůj zájem o kolej a vztah k ostatním studentům, ke spolužákům.

Povinnosti patronů

Úkolem patronů je mít přehled o svých svěřencích (tzn. patrončatech) a vést jejich evidenci,*) motivovat je, zapojovat je do dění, usnadnit jim začátky, navést je na správnou cestu a hlavně je udržet aktivní. Patroni by měli o nováčky pečovat, hájit jejich zájmy, dohlížet na jejich dobré mravy, informovat je o kolejních novinkách a akcích, ochotně zodpovídat jejich otázky, poradit jim co kde hledat, jak se kam dostat a podobně.

*)k tomuto účelu slouží takzvaný deníček patrona. Jedná se o tabulku, kterou na začátku roku vytváří vedoucí patronády, v níž patron může nalézt prostor pro vlastní myšlenky, pocity a rozličné údaje. Povinným sestává záznam odpovědi na úvodní sovy, kontrola životnosti patrončat a záznam o první nutné akci. Další informace zde uváděné bývají zejména dobrovolné.

Odpovědnost patronů

Předpokládá se také jistá odpovědnost za svěřence a za jim předávané rady a informace. Patroni jsou povinni jednat v nejlepším zájmu svých patrončat, s nejlepšími úmysly, jakých jsou schopni, a to pro dobro své, pro dobro patrončat i koleje. Být patronem ovšem neznamená nést zodpovědnost za činy patrončat. Vašim úkolem je nováčky poučit o tom, jakého chování se mají vyvarovat, vysvětlit jim, co udělali špatně – vinou patrona ovšem není, pokud patrončata nebudou dbát vašich rad. V takové situaci je vaší povinností kontaktovat vedení koleje, či vedoucího patronády. Špatné patrony totiž dělá jejich zanedbání péče o nováčky, nikoli to, jak se rozhodnou jejich svěřenci chovat (pokud se tak nerozhodnou chovat na základě navedení od patrona).

Pokud se vyskytne jakýkoli problém či jen pouhá nejasnost, neváhejte a obraťte se na vedoucí patronády, prefekty, primuse nebo ředitele koleje – právě oni vám můžou poradit nebo problém místo vás vyřešit, od toho tady jsou. Nebojte se toho. Žádost o pomoc či radu z vás neudělá špatné patrony, právě naopak.

Vztah mezi patrončetem a patronem

Patrončata dbají pokynů patronů, jakkoli patroni nemají žádnou oficiální pravomoc, díky které by mohli vyžadovat jejich důsledné plnění. Jejich vztah by měl být založen na vzájemné úctě a respektu. Patron může být vedením koleje pověřen k řešení určitých jednoduchých situací, které odpovídají jeho zkušenostem a schopnostem. Stížnost na neoprávněné či nevhodné chování nebo neaktivitu patronů je možné vznést k vedoucímu patronády nebo kolejnímu řediteli.

Výběr patronů

Každoročně je vyhlášen nábor patronů, jehož součástí jsou aktuální požadavky, které se můžou rok od roku mírně měnit. Přihlásit se pak mohou všichni studenti, kteří tyto požadavky splňují nebo jsou schopni je splnit. Jak už bylo výše naznačeno, jedná se zejména o vhodnou povahu (bezproblémové chování), dostatek času, aktivitu, celkový přehled, napsání uvítacího dopisu pro nováčky a úspěšně odstudovaný první ročník.

Odměny

Patronáda není a nikdy nebyla záležitostí konanou za účelem zisku. Odměnou za dobře odvedenou práci by měli být úspěšní prváci, jejichž první kroky jste hradním sklepením vedli právě vy sami. Není však výjimkou, že ty nejvíce angažované patrony za jejich projevenou píli čeká i movitá odměna, avšak ta leží na bedrech a vůli jejich vedoucího patronády. Ten se rozhoduje zejména na základě celoroční komunikace, projevu aktivity a záznamech v patronském deníčku, jež je každý patron povinen si vést.


© 2015-2020 Jane Boneová & Lindsey Prise